Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/medic11p/lighting-varna.eu/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

През последните 15 г. по системата за улично осветление в гр. Варна не е извършвана цялостна подмяна или основен ремонт. Осветителните тела са монтирани неравномерно. Измерванията и изчисленията на осветеността показва, че инсталираните работещи осветители не покриват изискванията на стандарт БДС EN 13201. Осветлението работи по график за управление с фотореле или фотоклетка/датчик за светлина/. Освен подмяната на източниците на светлина е наложително подобряване на инфраструктурата, свързана с осветителната мрежа (подмяна на амортизирани и негодни детайли и възли).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Намалени разходите за електроенергия за улично осветление със 109 981,64 лв. с ДДС и емисиите СО2 със 714,02 tCO2;

Изградени устойчиви двустранни отношения между страна донор и държава- бенефициер – проведени 2 кръгли маси и учебно посещение в България и Норвегия;

Осигурени по-добри условия за живот и повишена сигурността на движение на МПС и гражданите, като пряк резултат от модернизацията на улично осветление.

Проектното предложение е в съответствие с: целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика и стратегията Европа 2020; Националната програма за развитие на България 2020; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г.