Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/medic11p/lighting-varna.eu/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45

СЪБИТИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Дата: 05.07.2021г.

Дискутиране на темите от проекта на кръгла маса

По време на кръглата маса Експертите от Община Варна и Експертите на Партньора – VEILYSKOMPETANSE-AS размениха информация и представиха доклади, свързани с най- актуалните политики на ЕС и България в областта на Зелената сделка и Кръговата икономика на ЕС и енергийната ефектовност.

Тема 1: „Уличното осветление – важен компонент за повишаване икономията на енергия“

Тема 2: „Мястото на общините при реализацията на концепцията за кръгова икономика“

Тема 3: „Мястото на общините при реализацията на концепцията за кръгова икономика“

Тема 4: „Съвременни направления за повишаване на енергийната ефективност в общините“

Дата: 05.07.2021г.

Разрешително за строеж (27.09.2021г. - откриване на строителната площадка)

Работно посещение на представители от община Варна и община Средец в Осло, Норвегия

На 19.10.2021г. представители на община Варна и община Средец участваха в работно посещение във фирма Datek Light Control в Лилестрьом, Норвегия. Те се запознаха с технологията за контрол и управление в модерни примери за улично осветление от реални проекти.

https://www.datek.no/en/city

На 19.10.2021г. ръководителят на проекта Станчо Станев, техническият ръководител Антония Димитрова от община Варна, кметът на община Средец Иван Иванов, Маргарита Стойчева, Елена Бошева, генералният директор Франк А.А. de Wit, Greenzone AS, ръководителят на проекта Кирил Семенов, община Bærum участваха в работно посещение във фирма Thorn/ZG-Lighting в Осло. Там те разгледаха различните възможности на продуктовото представяне на фирмата, които са с основен фокус върху осветителни тела с интегрирани контролни възли. Екипът участва в инспекция на красивите улични лампи около центъра на Осло и разгледа двореца, парламента и кметството. Операта и музеят на Мунк също оставиха незабравими впечатления.

http://www.thornlighting.com/en

 

По време на нощното посещение в община Bærum, Кирил Семенов, ръководител на проекта, представи примери за модерни системи за контрол и управление на практика.

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/new-in-barum/

Въвеждане в експлоатация

На 15.12.2021г. бе издадено разрешителното за въвеждане в експлоатациа с номер 136.

Успешно са финализирани дейностите по проект: „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна

След успешно финализиране на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0078-C01, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП) въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия в проект: „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16 м.р, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна, Програма: BGENERGY „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура: BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините и Приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ на П „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. , бе издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация No136/15.12.2021г.

Подменено е уличното осветление с енергийно ефективно, въведена е Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление (СУМ), изградена е автономна Фотоволтаична система за захранване.

Продължителността на проекта е 10 месеца /от 30.03.2021 г. до 30.01.2022 г./

Обща стойност на проекта – 1 312 806.79 лв., от които Безвъзмездна финансова помощ в размер на 713 306.79 лв. и съфинасиране в размер на 599 500 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Варна

ПАРТНЬОР: VEILYSKOMPETANSE AS – Осло, Норвегия

Заключителна пресконференция в изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BGENERGY-2.001-0078-C01

На 20.01.2022г. (четвъртък), от 10:00ч., в зала „Варна“, Община Варна, ще проведе Заключителна пресконференция в изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BGENERGY-2.001-0078-C01, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. (ФМ на ЕИП) въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия в проект: „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна, Програма: BGENERGY „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Процедура: BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините.

Успешно са изпълнени всички дейности по проекта. Подменено е уличното осветление с енергийно ефективно, въведена е Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление (СУМ) и е изградена автономна Фотоволтаична система за захранване на уличното осветление от 8 kW. Обектът е въведен в експлоатация с удостоверение No136/15.12.2021г.

Постигнати са следните резултати:

• Намалени разходи за електроенергия за улично осветление и на емисиите СО2 със 714,02 tCO2;

• Енергийна ефективност на уличното осветление и намалена консумация на електрическа енергия;

• Намаляване на преките разходи на общината за улично осветление;

• Осигуряване на по – добри условия за живот и достъп на жителите на Община Варна до предлаганите публични услуги.

 

Продължителността на проекта е 10 месеца /от 30.03.2021 г. до 30.01.2022 г./

Обща стойност на проекта – 1 312 806.79 лв., от които Безвъзмездна финансова помощ в размер на 713 306.79 лв. и съфинасиране в размер на 599 500 лв.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Варна

ПАРТНЬОР – VEILYSKOMPETANSE AS – Осло, Норвегия

Новото улично осветление в район "Младост" намалява разходите до 80 на сто

Новото осветление в район „Младост“ намалява разходите за електроенергия до 80 на сто. Това обяви инж. Станчо Станев, гл. експерт „Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление“ в дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна, по време на пресконференция по повод завършването на проекта „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на Община Варна“. Проектът е реализиран по Програма BGENERGY „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП.

За по-малко от година успешно са изпълнени всички дейности по проекта, подменено е старото осветление с ново енергийно ефективно, въведена е интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление и е изградена автономна фотоволтаична система за захранване, обясни Христо Иванов, зам.-кмет на Община Варна.

В резултат – освен намалените разходи за електроенергия, е постигнато и редуциране на CO2. В момента двата микрорайона вече имат много по-добър външен вид от една страна, а на базата на осветеността на всички паркоместа и улици е създадена по-комфортна среда за гражданите, допълни Христо Иванов. Проектът е реализиран в резултат от желанието на Община Варна да работи за намаляване на парниковите емисии и повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия.

При изпълнението на заданието на територията на район „Младост“ са подменени 1100 бр натриеви лампи с високо налягане от 70 и 150 W с нови LED осветители, които са с мощност 16 и 32 W. Поставени са и нови поцинковани стълбове, изградена е и фотоволтаична централа върху покрива на ДГ „Изворче“, която се намира в „Младост“, с мощност 8,19 kW, каза Станчо Станев. Произведената енергия от централата постъпва към електромер, който захранва новото улично осветление.

„Като компания ни беше много интересно да видим как общините изпълняват такива проекти. Считаме, че във Варна той бе много успешен, резултатите говорят сами за себе си. Тази инвестиция е много важна, предвид Зелената сделка на ЕС и борбата с климатичните изменения. Реализацията на проекта стана много бързо и ние считаме, че това ще даде незабавен ефект на икономиката, не само заради повишената качествена осветеност, но и заради икономиите. Доволни сме от реализацията и сме заинтересовани от бъдещо сътрудничество с Варна“, заяви Франк Де Вит, представител на норвежката фирма-партньор по проекта Veilskompetanse AS.