Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/medic11p/lighting-varna.eu/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срок на изпълнение на договора е 10 месеца

Краен срок на изпълнение – 30.01.2022г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА/ ИНФОРМАЦИЯ

Проектът е резултат от идентифицирани нужди на община Варна за осигуряване на съответствие с изискванията на действащите стандарти и нормативи за улично осветление, намаляване на парниковите емисии СО2, повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управление на енергията, както и подобряване условията на живот.

Проектът включва изпълнение на дейности за Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в част от гр. Варна, съгласно Доклада за обследване на енергийната ефективност, и такива, необходими за постигане пълно съответствие с индикаторите по процедурата, които са за сметка на Бенефициента; строителен и авторски надзор.

За намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициери са предвидени дейности за обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво.

Разработен е План за информираност и публичност съгласно изискванията на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., който ще осигури ясна, подробна и изчерпателна информация относно двустранното сътрудничество между община Варна и Партньора по проекта, етапите и степента на изпълнение на проектните дейности и постигнатите резултати.

С цел успешно изпълнение на проекта, гарантиране на ефективност и ефикасност при разходване на БФП и осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати са предвидени дейности зa управление и за одит на проекта.

В проектното предложение са интегрирани и при изпълнението му ще бъдат спазвани основните принципи и ценности в рамките на ЕИП 2014-2021 г., вкл. добро управление, устойчиво развитие, равенство между половете и недискриминация, нулева толерантност към корупцията.

ВИЖ ОЩЕ